Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
TIN TỨC NÔNG THÔN MỚI - TRONG TỈNH
 
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”
10:59 | 08/11/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thông qua từng nội dung của cuộc vận động đã xây dựng chương trình thiết thực, cụ thể, ngày càng lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, với nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mô hình trang trại, t

 Ngay từ khi có Đề án và Hướng dẫn của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có Hướng dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 27/9/2016 về việc triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, để cuộc vận động đem lại hiệu quả cao, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 44 KH/TU ngày 20/3/2017 cùa Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị vãn minh”, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam còn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp sổ 08/CtrPH-UBND-UBMTTQ ngày 30/7/2017 về thực hiện cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” triển khai đến các Sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh.Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp các ngành chức năng trong tỉnh tổ chức nhiều đợt tuyên truyền,vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân đẩy mạnh phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kểt xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh” bằng nhiều hình thức phong phú: Thông qua các nhóm nòng cốt về tuyên truyền miệng, các cuộc họp tại khu dân cư, tổ chức các cuộc thi nhằm sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức 74 lớp tuyên truyền: an toàn giao thông; “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Bộ Luật và các vãn bản quy phạm pháp luật mới luật liên quan đến cuộc sống, vận động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư, An toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... cho hơn 5843 lượt cán bộ mặt trận cấp cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân về nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thông qua từng nội dung của cuộc vận động đã xây dựng chương trình thiết thực, cụ thể, ngày càng lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, với nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mô hình trang trại, tổ liên kết sản xuất...; tập trung triển khai điểm về đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới tại thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh với các nội dung như: "Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tê, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyên khích làm giàu chinh đáng”, "Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ”, các huyện, thị xã, thành phố còn lại tùy theo tình hình thực tế mỗi đơn vị chọn ít nhất 02 xã, phường chỉ đạo điểm cuộc vận động; tổ chức vận động trên 97% hộ gia đình và 100% khu dân cư ký cam kết thi đua về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai 126 mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và an toàn giao thông tại khu dân cư; xây dựng trên 30 mô hình đạt hiệu quả cao như: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp”, “Khu dân cư an toàn”, “Dòng tộc không có người mắc tệ nạn xã hội”, “Ánh sáng an ninh”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm tại cộng đồng dân cư”... tại 32 khu dân cư điểm với 2.310 lượt người tham gia. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động tính đến cuối năm 2018 có 42/94 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, số tiêu chí NTM đạt chuẩn bình quân là 13,9 tiêu chí/xã; có 85% khu dân cư được công nhận văn hóa, 87% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế các xã trong tỉnh đạt 87,5%; trên 90% hộ chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình ở địa phương; hộ nghèo còn 4,95%; hộ cận nghèo còn 6,78%. Với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM đã có bước phát triển toàn diện và đạt được những thành tựu nổi bật, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt, nhiều xã được phát triển và nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua và để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban thường trực MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Hàng năm, các địa phương, cơ sở, nhất là các xã, phường, thị trấn và khu dân cư bám sát hướng dẫn của MTTQ cấp trên và mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây chương trình, kế hoạch thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động sát với tình hình thực tế của địa phương gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. tổ chức tốt công tác đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu "Gia đình vãn hóa", "Khu dân cư văn hóa".

Hai là Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động, trong đó chú trọng đẩy mạnh nhân rộng các mô hình điểm trong triền khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Triển khai tốt các Chương trình an sinh xã hội với quyết tâm vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đế hỗ trợ người nghèo, xã đặc biệt khó khăn; vận động “Quỹ vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (ngày 18 tháng II).

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình phổi hợp như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS. Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chương trình vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đối khí hậu; Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Bốn là: Tổ chức hội nghị sơ kết, kiểm tra, rút kinh nghiệm mô hình chỉ đạo điểm và sơ kết kết quả thực hiện; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm về thực hiện chương trình xảy dựng cuộc vận động.

 


CÁC TIN KHÁC

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/20
Tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng dẫn đăng ký ý tưởng sản phẩm và xét chọn sản phẩm, xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng câu chuyện sản phẩm
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Đưa xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang ra khỏi danh sách các xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Lóp tập huấn với chuyên đề “Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng”.
Triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020
Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
12345678910...
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA