Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
HOẠT ĐỘNG CÁC BAN NGÀNH - VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
 
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
10:37 | 12/11/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Khánh Hòa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, cùng với việc phát triển các mặt kinh tế - xã hội, từ năm 1997, tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu triển khai cuộc vận động “Xây dựng nếp sổng vãn minh, gia đình vãn hóa”. Từ khi có Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triến nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cuộc vận động nói trên đã được chuyển hóa thành phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, từ khi có Chương trình mục tiêu quốc gia

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có các thành phn dân tộc đang định cư, sinh sống từ lâu đời như người Kinh, người Êđê, người Raglai, người T’rin.. .Trong quá trình xây dựng và phát triển, cộng đồng các dân tộc đã không ngừng sáng tạo ra những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần vô cùng phong phú, những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đó hình thành nên những giá trị văn hóa quý báu và mang đậm bản sắc riêng biệt, nét đặc sắc của văn hóa Khánh Hòa là sự đan xen, giao lưu, giao thoa và hòa hợp của nhiều nền văn hóa, nhiều vùng vãn hóa của đất nước. Nông thôn là khu vực rộng lớn và đông dân nhất, đa dạng về văn hóa, là nơi bảo tồn, lưu giữ các phong tục, tập quán của cộng đồng, là nơi sản xuất quan trọng, làm ra các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống con người. Văn hóa nông thôn là điểm hội tụ, một bộ phận cấu thành của nền vãn hóa dân tộc. Do đó, xây dựng đời sống vãn hóa nông thôn luôn giữ một vị trí quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phát triển văn hóa ở nông thôn là quan tâm đến phát triển vãn hóa từ gốc, là tạo ra những giá trị mới của nông thôn, một nông thôn hiện đại với những giá trị mới về kinh tế, văn hóa, nâng cao nhận thức và ý thức chp hành pháp luật và các quy định về văn hóa cùa người dân ở nông thôn; xây dựng, củng c và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát trin văn hóa nông thôn mới cp xã, tạo nn tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông thôn mới.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gẳn với xây dựng nông thôn mới, trong những ngày đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ngành Vãn hóa và Thể thao đã có những đóng góp tích cực trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát động, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kểt xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng Gia đình vãn hoá, thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới với các tiêu chuấn, tiêu chí dễ hiểu, dễ nhớ mang nét đặc trưng của văn hóa làng xã như: văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, có tinh thần tương thân, tương ái, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em...; đồng thời cũng vận động người dân ở cộng đồng dân cư vừa kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, trong đó quyết tâm thực hiện các giá trị văn hóa mới như: bình đng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, tính tự quản, dân chủ và năng lực làm chủ trong sinh hoạt cộng đồng, vượt khó, làm kinh tế giỏi, làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn, góp phần làm nền tảng xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiều năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sưu tầm tư liệu, lưu trữ, lập hồ sơ khoa học; thường xuyên kiểm tra, phát hiện những di tích có hiện tượng hư hỏng, xuống cấp, kịp thời lập hồ sơ thiết kế xây dựng để trùng tu, tôn tạo nhằm quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị vãn hóa của đình làng, nhà sàn, nhà dài, nhà sinh hoạt cộng đồng...của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình nghiên cứu, đề án bảo tồn bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau nhằm bảo vệ một cách nguyên trạng hệ thống thiết chế văn hóa hiện có.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã có ý thức tự nguyện, tự giác trong việc xây dựng, giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn văn hóa đ thực hiện tt các tiêu chí vãn hóa (s 06 và 16) trong xây dựng nông thôn mới. Bình quân hàng năm có hơn 90% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình vãn hóa; có trên 70% thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa; có 35 thiết chế văn hóa - thể thao xã và 197 thiết chế văn hóa - thể thao thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của UBND tỉnh. Ngoài ra, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng được mở rộng, phát triển, các địa phương đều có quy hoạch, dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa xã, thôn, có lộ trình cụ thể việc đâu tư, xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất vãn hóa đạt chuẩn. Đồng thời, Ngành Vãn hóa và Th thao đã có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc tổ chức các hoạt động văn hóa, th thao ở các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao, sử dụng hiệu quả thiết chế này để tổ chức thường xuyên các phong trào văn nghệ, th thao quân chúng. Các Nhà văn hóa xã, thôn cũng thường xuyên t chức các hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ đội, nhóm sở thích...

Có thể nói diện mạo ở nông thôn ngày càng đổi mới, môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, khắc phục tinh trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí; xây dựng, cải tạo hệ thống tưới tiêu kênh mương nội đồng, hệ thống thoát nước ở khu dân cư; đảm bảo tốt việc xử lý chất thải, nước thải, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường. Đây là thành quả của việc huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm quán triệt, chỉ đạo thực hiện, có sự đồng tình hưởng ứng của người dân vì đáp ứng nhu cầu thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân nông thôn, thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được của Chương trình xây dựng nông thôn mới; làm thế nào để bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa làng xã, vừa góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, vừa không làm ảnh hưởng, mất đi không gian, nét đẹp văn hóa truyền thống ở nông thôn là một việc làm hết sức quan trọng. Bảo tồn phải đi đôi với phát huy không gian văn hóa vật thể, nuôi dưỡng văn hóa phi vật thể ở mỗi địa phương. Phong trào xây dựng nông thôn mới đang tác động không ngừng đến không gian văn hóa và các sinh hoạt vãn hóa truyền thống; không thể giữ mãi nông thôn cũ với không gian như ngày xưa; nhưng nếu làm mới mà không chú trọng giữ gìn cái cũ sẽ đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống.

Đ thực hiện thành công nông thôn mới gắn liền với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống giai đoạn sau năm 2020, cần thực hiện một số giải pháp:

-   Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa làng xâ trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức mỗi người dân, cán bộ công chức, viên chức về ý nghĩa thiết thực của xây dựng nông thôn mới đi đôi với bảo vệ, không làm mt đi bản sc văn hóa truyn thống của từng địa phương.

-   Cần quy hoạch phát triển đa dạng hệ thống thiết chế vãn hóa ở nông thôn, ngoài các thiết chế mới như: Nhà văn hóa xã, thôn; trung tâm học tập cộng đồng; đài phát thanh, thư viện, sân bóng..., cần chú ưọng bảo tồn, khôi phục những thiết chế có bề dày truyền thống yăn hóa ở các địa phương như: Nhà rông, nhà dài, đình, đền, chùa, cây đa, giếng làng, vườn cây của các làng quê. Tận dụng các thiết chế này để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sng tinh thần cho người dân, không nhất thiết mỗi xã, thôn đều xây dựng mới thiết chế văn hóa mang tính bê tông hóa. Thực hiện xã hội hóa phong trào văn hóa vãn nghệ, thế dục thế thao; phục hi các lễ hội truyền thống dân gian, đưa các làn điệu dân ca, nghệ thuật diễn xướng dân gian vào các lễ hội truyền thống, tạo điều kiện tốt nhất để quần chúng nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa.

-   Tăng cường các hoạt động truyền thông về xây dựng nông thôn mới với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; phát huy vai trò của thôn, xóm trong việc chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn để huy động lực lượng, tài năng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất văn hóa và kinh phí cho các hoạt động văn hóa văn nghệ gn với xây dựng nông thôn mới.

-   Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở nông thôn; cán bộ xã, thôn là những người đi đầu, làm gương, tích cực vận động nhân dân trong sinh hoạt luôn giữ được nét đẹp “thuần phong mỹ tục” của quê hương, làng xóm; bài trừ những hủ tục lạc hậu, những biểu hiện phi văn hóa, lai căng, bệnh hình thức, lãng phí trong sinh hoạt của người dân ở nông thôn.

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng trong đời sng làng xã gn với xây dựng nông thôn mới ở Khánh Hòa là việc làm rt cn thiết nhằm cân bằng giữa văn hóa truyên thống và vãn hóa hiện đại.

 

  VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA