Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
10:37 - 12/11/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Khánh Hòa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, cùng với việc phát triển các mặt kinh tế - xã hội, từ năm 1997, tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu triển khai cuộc vận động “Xây dựng nếp sổng vãn minh, gia đình vãn hóa”. Từ khi có Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triến nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cuộc vận động nói trên đã được chuyển hóa thành phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, từ khi có Chương trình mục tiêu quốc gia
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa
21:28 - 09/12/2013 - Nguyễn Thị Hoàng Yến
Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối) được thành lập theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Điều phối
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi 6 tháng năm 2019 của Văn phòng Điều phối
Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8109//KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2018-2020
Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020
Tin tức nông thôn mới
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”
10:59 - 08/11/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thông qua từng nội dung của cuộc vận động đã xây dựng chương trình thiết thực, cụ thể, ngày càng lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, với nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mô hình trang trại, t
Thêm một bụi hoa, bớt một túi rác
Hội thảo "Tham vấn về thực trạng phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nông thôn và đề xuất giải pháp"
Hướng dẫn chi tiết các hồ sơ, thủ tục cần có đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
'Ông Mặt trận' được lòng dân
Huyện Vĩnh Linh trồng mới trên 45 Km "Đường hoa yêu thương"
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà: 03 năm (2016-2018) nhìn lại
09:46 - 17/12/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Phát huy những thành quả đạt được giai đoạn 2011-2015, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn tỉnh Khánh Hoà tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020. Đến nay, hơn ½ chặng đường giai đoạn mới đã đi qua, các chính sách, chủ trương của Trung ương, của tỉnh đã được các cấp ngành quyết liệt triển khai, đảm bảo đạt hiệu quả nhằm đạt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.
Cam Thành Bắc: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Hiện trạng thực hiện tiêu chí Điện thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà
Công tác tuyên truyền, vận động và đào tạo, tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 03 năm (2011-2013)
Hiện trạng nông thôn Khánh Hòa sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Chính sách nông thôn mới
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
11:14 - 27/08/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Một số Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2017-2020 và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Ngày 09/5/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-202
Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp v
Hướng dẫn Tổng kết Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới " giai đoạn 2011-2020
Hoạt động các ban ngành
Kết quả 09 năm thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
08:54 - 12/12/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Trải qua 09 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh Khánh Hoà đã nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều thành quả nổi bật.
Nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hoạt động các địa phương
Thị xã Ninh Hòa sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
09:18 - 10/10/2019 - Trần Đoàn Bảo Linh
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân thị xã Ninh Hòa đã tích cực thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành các mục tiêu do Chương trình đề ra. Qua 10 năm thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã đã có nhiều khởi sắc.
Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Hội Cựu chiến binh xã Xuân Sơn: Phát huy mô hình dân vận khéo
Xã Vạn Phú tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Vạn Ninh: Tăng cường xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường
Vĩnh Lương : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Mô hình tốt - Cách làm hay
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP):Giải pháp phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện
09:05 - 21/12/2018 - Đinh Thị Thu Huyền
TTTĐ - Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tổ chức Hội thảo quốc tế Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đây cũng là một sự kiện gắn cùng với Hội chợ quảng bá các sản phẩm làng nghề Việt Nam từ ngày 17-21/11/2018.
Hải Hậu xây dựng mô hình "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu"
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH THÂM CANH CAM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Chuyển đổi cây trồng giúp tiết kiệm nước tưới
Biểu dương 55 mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
Phú Thọ tiếp tục gắn tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
10:55 - 23/04/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình...
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nôi trường, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Điều chỉnh, bổ sung nội dung danh mục các hồ sơ chứng minh kết quả đánh giá đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2 theo đề nghị của Công an tỉnh
Ban hành các hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”
Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Tập huấn lớp "Hướng dẫn lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn và Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn"
Thị xã Ninh Hòa sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Hội thảo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010-2020
Xã Vạn Phú tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA